Prohledat tento blog

Štítky

2012 2013 2014 ABCSG-12 ablace adjuvantní alkohol anatomie antikoncepce Avastin AZURE Batist Nej sestřička bevacizumab bifosfonáty BRCA1 BRCA2 Breast Breast cancer Breast cancer screening capecitabin cis -12 cisplatin CLA Clausovy tabulky CLEOPATRA DCis délka denosumab diagnóza z plátna dieta DNA doba podání docetaxel duktální epidemiologie ER+ estrogen etiologie faktor GBG 26 genetické testování genetika Genomic Health genomický test Glycogen rich clear cell gravidita Hendrickje Stoffelsová HER-2/neu HER2-neu Herceptin histologie hmotnost hormonální terapie hyperplazie chemoterapie ibandronát incidence inhibitory aromatázy Javlor JOD kapecitabin karcinom prsu kazuistika klasifikace klodronát konjugovaná kyselina linolová lapatinib LCis léčba Lenka Nováková lobulární lymfedém mamografie MARRIANE mastektomie maytansin medulární karcinom menarche menopauza metastatický mléčná žláza mortalita multivitamín mutation tracking neoadjuvantní news nipple-sparing mastektomie NSAPB B34 obezita oboustranný karcinom odhad Oncotype DX Orfeus a Eurydice osteoporóza otázky ovarium overdiagnosis p53 pacientka paclitaxel Perjeta pertuzumab pesticidy predikce prediktivní premenopauzální preventivní bilaterální mastektomie. BRCA1 prodloužená prognostické prognóza prs přístup psychologie radioterapie rasa registr Rembrandt resekční okraje riziko rizikové Rubens screening Sharon Osbourneová St. Gallen 2017 standard statistika studie světlobuněčný SWOG0307 syndrom suchého oka Takotsubo kardiomyoptie těhotenství Trans -10 trastuzumab trastuzumab emtansin (TDM1) triple negativ Tři Grácie úhrada úmrtnost věk vinflunin vyšetření vzácný VZP zahraničí zhoubný nádor zolendronová

Wikipedia

Výsledky hledání

Diet-induced metabolic change induces estrogen-independent allometric mammary growth

Diet-induced metabolic change induces estrogen-independent allometric mammary growth

Pro lepší pochopení doporučuji článek
Nové pohledy na roli lipidů ve výživě, Bláha V. Interní medicína pro praxi 2005 č.7


Enhanced by Zemanta

Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

Clodronate-3D-vdW
Clodronate-3D-vdW (Photo credit: Wikipedia)
Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

poznámky:


Dle pokynů  Americké společnosti pro klinickou onkologii a Národní komplexní Cancer Network Address používání bifosfonátů v léčbě kostních metastáz a jiných kostí souvisejících označení (např. AI-indukovaná osteoporóza), ale mlčí k otázce použití v adjuvantní léčby za účelem  snížení recidivy.
- popis studií 
Studie  fáze III u premenopauzálních pacientek s časným hormonálně pozitivním karcinomem prsu. Pacientky (n = 1803) byly randomizovány do 4 ramen (tamoxifen vs. anastrozol vs. tamoxifen + zoledronát vs. anastrozol + zoledronát). Medián sledování byl 60 měsíců.
 Ve skupině pacientek léčených kombinací se zoledronátem se prokázalo statisticky významné prodloužení přežití bez známek onemocnění (DFS) a trend k delšímu celkovému přežití.
Klinický přínos kombinace se zoledronátem byl prokázán jak ve skeletu, tak mimo něj (redukce kontralaterálního karcinomu prsu, lokoregionální rekurence i vzdálených metastáz). 
 S0307


Enhanced by Zemanta

Onkozpravodaj - Diagnóza z plátna – mistrovská díla vlámského baroka

Hendrickje was probably a model for Bathsheba ...
Hendrickje was probably a model for Bathsheba at Her Bath (1654). (Photo credit: Wikipedia)
Onkozpravodaj - Diagnóza z plátna – mistrovská díla vlámského baroka
Enhanced by Zemanta

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života » Moje Medicina

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života » Moje Medicina

Přednáška  PhDr.Šporcrové

Přednášející prezentuje společný výzkum chirurgického a psychologického týmu, který proběhl s pacientkami s karcinomem prsu v roce 2010 v Masarykově onkologickém ústvavu.

3. ročníku Psychoonkologického sympózia České onkologické společnosti.  Sympózium zorganizovala v září na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové  Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany.

Kdy geneticky testovat?

V současné době jsou základními kritérii k testování syndromu   následující: a) Sporadický výskyt: bilaterálního karcinomu prsu, výskyt...