Prohledat tento blog

Diet-induced metabolic change induces estrogen-independent allometric mammary growth

Diet-induced metabolic change induces estrogen-independent allometric mammary growth

Pro lepší pochopení doporučuji článek
Nové pohledy na roli lipidů ve výživě, Bláha V. Interní medicína pro praxi 2005 č.7


Enhanced by Zemanta

Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

Clodronate-3D-vdW
Clodronate-3D-vdW (Photo credit: Wikipedia)
Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

poznámky:


Dle pokynů  Americké společnosti pro klinickou onkologii a Národní komplexní Cancer Network Address používání bifosfonátů v léčbě kostních metastáz a jiných kostí souvisejících označení (např. AI-indukovaná osteoporóza), ale mlčí k otázce použití v adjuvantní léčby za účelem  snížení recidivy.
- popis studií 
Studie  fáze III u premenopauzálních pacientek s časným hormonálně pozitivním karcinomem prsu. Pacientky (n = 1803) byly randomizovány do 4 ramen (tamoxifen vs. anastrozol vs. tamoxifen + zoledronát vs. anastrozol + zoledronát). Medián sledování byl 60 měsíců.
 Ve skupině pacientek léčených kombinací se zoledronátem se prokázalo statisticky významné prodloužení přežití bez známek onemocnění (DFS) a trend k delšímu celkovému přežití.
Klinický přínos kombinace se zoledronátem byl prokázán jak ve skeletu, tak mimo něj (redukce kontralaterálního karcinomu prsu, lokoregionální rekurence i vzdálených metastáz). 
 S0307


Enhanced by Zemanta

Onkozpravodaj - Diagnóza z plátna – mistrovská díla vlámského baroka

Hendrickje was probably a model for Bathsheba ...
Hendrickje was probably a model for Bathsheba at Her Bath (1654). (Photo credit: Wikipedia)
Onkozpravodaj - Diagnóza z plátna – mistrovská díla vlámského baroka
Enhanced by Zemanta

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života » Moje Medicina

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života » Moje Medicina

Přednáška  PhDr.Šporcrové

Přednášející prezentuje společný výzkum chirurgického a psychologického týmu, který proběhl s pacientkami s karcinomem prsu v roce 2010 v Masarykově onkologickém ústvavu.

3. ročníku Psychoonkologického sympózia České onkologické společnosti.  Sympózium zorganizovala v září na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové  Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany.

Glycogen rich clear cell karcinom prsu

Poznámky  vzácný histologický typ karcinomu prsu  tvoří 1,4-3% všech případů karcinomu prsu obecně má špatnou prognózu prognóza se v...