Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2012

Diet-induced metabolic change induces estrogen-independent allometric mammary growth

Obrázek

Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

Obrázek
Clodronate-3D-vdW (Photo credit: Wikipedia)Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

poznámky:


Dle pokynů  Americké společnosti pro klinickou onkologii a Národní komplexní Cancer Network Address používání bifosfonátů v léčbě kostních metastáz a jiných kostí souvisejících označení (např. AI-indukovaná osteoporóza), ale mlčí k otázce použití v adjuvantní léčby za účelem  snížení recidivy. - popis studií  Studie ABCSG-12 Studie  fáze III u premenopauzálních pacientek s časným hormonálně pozitivním karcinomem prsu. Pacientky (n = 1803) byly randomizovány do 4 ramen (tamoxifen vs. anastrozol vs. tamoxifen + zoledronát vs. anastrozol + zoledronát). Medián sledování byl 60 měsíců.  Ve skupině pacientek léčených kombinací se zoledronátem se prokázalo statisticky významné prodloužení přežití bez známek onemocnění (DFS) a trend k delšímu celkovému přežití. Klinický přínos kombinace se zoledronátem byl prokázán jak ve skeletu, tak mimo něj (redukce kontra…

Nejlepší sestra bojuje s rakovinou, uchvátila humorem

V některých krajích léčí ženy s nádorem hůře

Dry eye syndrome in aromatase inh... [Clin Experiment Ophthalmol. 2012] - PubMed - NCBI

Onkozpravodaj - Diagnóza z plátna – mistrovská díla vlámského baroka

Obrázek
Hendrickje was probably a model for Bathsheba at Her Bath (1654). (Photo credit: Wikipedia)Onkozpravodaj - Diagnóza z plátna – mistrovská díla vlámského baroka

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života » Moje Medicina

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života » Moje Medicina

Přednáška  PhDr.Šporcrové

Přednášející prezentuje společný výzkum chirurgického a psychologického týmu, který proběhl s pacientkami s karcinomem prsu v roce 2010 v Masarykově onkologickém ústvavu.

3. ročníku Psychoonkologického sympózia České onkologické společnosti.  Sympózium zorganizovala v září na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové  Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany.