Prohledat tento blog

HER‑2 pozitivita již není negativní prognostický faktor – díky cílené léčbě

88. her2 breast cancer http://goo.gl/LwBZB
MEDICAL TRIBUNE CZ > HER‑2 pozitivita již není negativní prognostický faktor – díky cílené léčbě

Stalo se už tradicí, že v úvodním bloku kongresu PragueOnco vystupují významní hosté ze zahraničí. Letos se zahajovací přednášky ujal profesor Gunter von Minckwitz, vedoucí German Breast Group. Ve svém sdělení se věnoval nejnovějším poznatkům v léčbě pacientek s HER‑2 pozitivním Ca prsu.... více

poznámky:

  • HER‑2 pozitivním nádorem představují přibližně 20 % pacientek (v České republice to je podle registru MAGISTER méně, kolem 13 %)
  • studie GBG 26 - studie - lze  trastuzumab podávat i těm pacientkám, které již na této léčbě zprogredovaly (tedy „beyond progression“)? Ano- zvláště je‑li základní chemoterapie změněna, může být působení trastuzumabu reaktivováno
  • lapatinib – selektivní duální inhibitor tyrosinkinázy - místo lapatinibu  zůstává v druhé linii
  • pertuzumab, intravenózně aplikovaná rekombinantní monoklonální protilátka – inhibitor dimerizace.Studie CLEOPATRA Podle ní přidání pertuzumabu do kombinace s trastuzumabem a docetaxelem vedlo k prodloužení přežití bez progrese onemocnění oproti léčbě dvojkombinací trastuzumabu a docetaxelu (18,7 měsíce versus 12,4 měsíce)
  • trastuzumab emtansin (TDM1) – kombinovaný přípravek, ve kterém je na molekulu trastuzumabu navázáno cytostatikum maytansin. studie fáze III EMILIA (U pacientek léčených trastuzumab emtansinem (TDM1) bylo dosaženo signifikantně významného prodloužení PFS v porovnání s kontrolní skupinou léčenou kombinací lapatinibu s kapecitabinem). Maytansin je velmi silné cytostatikum. Samostatně je velmi toxické, v kombinaci s trastuzumabem je ale jeho bezpečnostní profil zcela jiný. studie MARRIANE (porovnává tři různé větvě zahrnující trastuzumab, trastuzumab emtansin (TDM1) i pertuzumab)

Enhanced by Zemanta

Glycogen rich clear cell karcinom prsu

Poznámky  vzácný histologický typ karcinomu prsu  tvoří 1,4-3% všech případů karcinomu prsu obecně má špatnou prognózu prognóza se v...