Prohledat tento blog

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

English: breast cancer (inverted nipple, lump,...
English: breast cancer (inverted nipple, lump, skin dimpling) Deutsch: Brustkrebs (eingezogene Brustwarze, Tumor, Hauteinziehung) (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v ItáliiPoznámky: •  odhadnutým přínosem mamografického screeningu je snížení úmrtnosti na zhoubný nádor prsu o 20 %. 
 •  mezinárodní pracovní skupina EUROSCREEN dospěla: mortalita na karcinom prsu se u žen pozvaných ke screeningu snižuje o 25–31 %; u žen, které opravdu podstoupily screeningové vyšetření, bylo odhadnuto snížení mortality o 38–48 %. Odhad podílu „overdiagnosis“ činil 6,5 %. Další pozitivní zprávou skupiny EUROSCREEN je fakt, že odhadnuté počty zachráněných životů převažují nad případy „overdiagnosis“: na každých 1 000 žen ve věku od 50 do 68–69 let, které podstoupily screeningové vyšetření každé dva roky, se odhaduje 7 až 9 zachráněných životů a 4 případy „overdiagnosis“.
 • Opakovaně diskutovaným tématem byly falešně pozitivní výsledky mamografie, které v drtivé většině případů vyvolávají v ženách úzkost a neopodstatněnou obavu, že mají zhoubný nádor. Další neblahý důsledek falešně pozitivních nálezů je kosmetický: otevřená biopsie má za následek nevyhnutelné zjizvení kůže v oblasti prsu. Odhad kumulativního rizika výskytu nejméně jednoho falešně pozitivního výsledku u žen ve věku 50–51 let, které se účastnily 10 screeningových kol, je 19,7 %; ve 2,9 % případů vedl falešně pozitivní výsledek k invazivnímu vyšetření a v 16,8 % případů k neinvazivnímu vyšetření (6). Tyto negativní dopady falešně pozitivních výsledků by mohly vést ke snížení celkové účasti v následujících screeningových kolech. Tuto domněnku však vylučují provedené zahraniční studie a nedávno publikovaná metaanalýza (Salz T, DeFrank JT, Brewer NT. False positive mammograms in Europe: Do they affect reattendance? Breast Cancer Res Treat. 2011;127:229–231)
 •  v současné době neexistuje žádná prokazatelně vhodnější alternativa k mamografickému screeningu.
Enhanced by Zemanta

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

MEDICAL TRIBUNE CZ > Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

Další články k tématu  na Medical tribune

Poznámky


 • Oncotype DX je multigenový test, který odhaluje pravděpodobnost recidivy, možný přínos chemoterapie u invazivního karcinomu prsu a pravděpodobnost recidivy u preinvazivního karcinomu prsu či duktálního carcinoma in situ (DCIS).
 • Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny 21 genů v nádorové tkáni pomocí reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT‑PCR). Analýza genové exprese pak umožní určit pravděpodobný vývoj nádoru a jeho reakci na chemoterapii.
 • Je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným tumorem prsu I. nebo II. stupně, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER‑2‑), bez postižení lymfatických uzlin (LN‑) nebo s postižením lymfatických uzlin (LN+; do 3 pozitivních uzlin) a pro nemocné s preinvazivním karcinomem prsu nebo DCIS.
 • Nádorová tkáň je v parafínovém bloku fixovaná formalinem a vzorky jsou vyhodnocované centrálně v USA. Výsledky testů jsou známé během 7 až 10 dnů. Test přiřadí pacientovi, resp. vzorku nádorové tkáně, hodnotu průběžné recidivy (recurrence score), tj. číslo 0 až 100, a to podle pravděpodobnosti opakovaného výskytu nemoci během 10 let od první diagnózy a potenciálního účinku chemoterapie. Nižší číselná hodnota indikuje nižší pravděpodobnost recidivy a slabší účinek chemoterapie. Vyšší čísla naopak naznačují zvýšené riziko opětovného výskytu nádoru a vyšší pravděpodobnost pozitivního účinku chemoterapie.
 • Nemocným s preinvazivním nádorem prsu nebo s DCIS se přiřazuje hodnota DCIS, tj. číslo 0 až 70, predikující pravděpodobnost jakékoli lokální recidivy DCIS nebo invazivního karcinomu v průběhu 10 let. 
 • Zdravotně‑ekonomické analýzy Oncotype DX
  V Irsku, kde je tento test hrazen zdravotní pojišťovnou, byla realizována studie analyzující skutečný vliv ročního testování Oncotype DX na zdravotnický rozpočet. Výsledkem analýzy, jíž se zúčastnilo 342 pacientů s karcinomem prsu v raném stadiu, ER+, HER‑2‑, byla úspora pro veřejný zdravotní systém ve výši 856 440 eur.


HRAZENÍ VZP
 • vyšetření a indikace onkologem KOC
 • stupeň postižení 2 (G2) se středním rizikem relapsu
 • bez postižení axillárních uzlin
 • EE+ , HER2 neu neg
 • přítomnost rizikových faktorů ( vysoký Ki, PR nízce poz. či negativní)
 • adjuvantní chemoterapie není zcela jasná
 • pacientka dá k vyšetření písemný souhlas
 • RS 17 a méně není chemoterapie indikována ani hrazena

Modrá kniha 2014
Oncotyp DX (vyšetření 21 genů, výsledkem je stanovení recurrence score, kód 99959), vázáno na KOC
U pacientek s časným SR pozitivním karcinomem prsu, kde není jasný benefit chemoterapie, lze využít Oncotype DX, který je pojišťovnou VZP hrazen v těchto situacích (musí splňovat všechna následující kritéria):
tumor grade 2,
– bez postižení axilárních uzlin,
– s pozitivitou ER a negativitou HER2,
– s přítomností dalšího rizikového faktoru (vysoká hodnota Ki 67, PR nízce pozitivní nebo negativní), nebo mikroMTS),
– u kterých není indikace CHT jednoznačná.
Před vyšetřením je nutno podepsat informovaný souhlas s tímto vyšetřením. Podmínkou úhrady je nepodání CHT při nízké hodnotě RS( RS<18) a naopak podání CHT při hodnotě RS ≥31.
Doporučená terapie dle výsledků recurrence score (RS):
– RS < 18 – podat pouze adjuvantní hormonoterapie,
– RS 18–30 – adjuvantní HT ± CHT,
– RS ≥ 31 – adjuvantní HT + CHT


Enhanced by Zemanta

Glycogen rich clear cell karcinom prsu

Poznámky  vzácný histologický typ karcinomu prsu  tvoří 1,4-3% všech případů karcinomu prsu obecně má špatnou prognózu prognóza se v...