Příspěvky

Histologická klasifikace

Histologická klasifikace

Epiteliální maligní nádory prsu

A.Neinvazivní – ca in situ

LCIS - Lobulární ca in situDCIS -Duktální ca in situ   
B.Invazivní

Lobulárníklasický
            alveolární             solidní             tubulolobulární             histiocytoidní             z prstenčitých buněk             pleomorfní       
DuktálníDuktální Papilární              Tubulární               Mucinózní               Kribriformní               Medulární               Atypický medulární Komedonový               Apokrinní               Adenoidně cystický               Cystický hypersekreční               Sekreční               Na glykogen bohatý               Secernující lipidy               Karcinom s metaplasií               Karcinom s endokrinními rysy  

Dělení nádorů podle profilu genové exprese
1) ER pozitivní/HER2 negativní

Experimentální výzkum na 1. LF UK pomůže léčbě lymfedému

MEDICAL TRIBUNE CZ > Experimentální výzkum na 1. LF UK pomůže léčbě lymfedému:

20.03.2018 14:39
Zdroj: 1. LF UK
Autor: Tisková zpráva Díky unikátním přístrojům Centra pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) probíhá nyní na 1. LF UK výzkum transplantace lymfatických uzlin. Vědci chtějí zjistit, jak lépe léčit lymfedém – masivní otok končetiny –, kterým trpí například ženy, jimž byly kvůli léčbě rakoviny prsu odstraněny mízní uzlin

St. Gallen 2017 mezinárodní panel expertů

Zdroj: Onkozpravodaj  říjen  2017

 DCISresekční okraj větší než 2 mm,  ( část panelistů se spokojila s čistými okraji). kromě tamoxifenu již existují data o efektivitě i inhibitorů aromatáz. Je vždy potřeba zvážit benefit a nežádoucí účinky u jednotlivých léčebných skupin. 
Invazivního nádor otázka rozsahu operačního výkonu u multifokálních a multicentrických nádorů – i tady byla schválena možnost parciálního operačního výkonu v případě, že bude dostatečný resekční okraj, následovat bude adjuvantní RT a dosáhneme-li dobrého kosmetického efektu; biologický typ nádoru zde nehraje roli. Nezbytné jsou čisté resekční okraje. Panel schválil nipple-sparing mastektomii jako další možný typ operačního výkonu. Tento výkon doporučil především u pacientek, které jsou nosičkami mutací v genu BRCA1/2.Rozsah operačního výkonu v axilena základě výsledků klinické studie ACOSOG Z-11 lze vynechat axilární disekci u pacientek s 1–2 pozitivními axilárními uzlinami, u kterých byla provedena parciální mastekt…

KREVNÍ TEST ODHALÍ RELAPS KARCINOMU PRSU

MEDICAL TRIBUNE CZ > KRÁTCE II.Další významný krok ve směru k tzv. liquid biopsies učinili genetici a lékaři z londýnského The Institute of Cancer Research. Do prospektivní studie bylo zapojeno 55 pacientek v rané fázi rozvoje karcinomu prsu, které byly léčeny chemoterapií a podrobily se chirurgickému zákroku. Bezprostředně po operaci jim byl odebrán vzorek krve a ten byl podroben genetické analýze. Další genetické analýzy krve pak byly prováděny v šestiměsíčních intervalech. Na základě výsledků byli lékaři s to velmi záhy a přesně určit, u které pacientky došlo k relapsu. Ženy, u kterých byla v krvi prokázána cirkulující DNA pocházející z tumoru, byly vystaveny 12krát vyššímu riziku relapsu než ty, které byly testovány s negativním výsledkem. Relaps byl pomocí DNA analýz odhalen v průměru o 7,9 měsíce dříve, než byl nádor zjistitelný zobrazovacími technikami...


Related articlesCan New Blood Test Detect Breast Cancer's Return? (inventorspot.com)New Blood Test Predicts Breast Ca…

Adjuvance na základě multigenové analýzy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Adjuvance na základě multigenové analýzy

Medical Tribune 8/2015
28.04.2015 12:33
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

- Oncotype DX je MGA, který odhaluje pravděpodobnost recidivy a možný přínos adjuvantní chemoterapie u invazivního karcinomu prsu
- Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny genů v nádorové tkáni pomocí polymerázové řetězové reakce (qRT‑PCR). Analýza genové exprese přibližuje biologii nádoru a z ní plynoucí potřebu chemoterapie. Test je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným karcinomem prsu I. nebo II. stadia, s pozitivitou ER, negativitou HER2 a bez přítomnosti makrometastáz v lymfatických uzlinách.


Related articlesGenomic Health (GHDX) Will Present Results from Three Oncotype DX Studies at AUA Meeting (streetinsider.com)Updated St. Gallen International Breast Cancer Guidelines reconfirm Oncotype DX as the only multi-gene test validated to predict chemotherapy benefit (sys-con.com)Newly proposed United States Prev…

Angelina Jolie Pitt Effect Highlights BRCA Mutation Testing and Preventative Surgery Options - Integrative Oncology Essentials

Dědičný syndrom nádorů prsu a ovaria

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > Dědičný syndrom nádorů prsu a ovaria

Dědičné formy nádorů prsu a ovaria je nutné diagnostikovat včas, neboť díky časně zavedené specializované sekundární prevenci i preventivním operacím je možné zlepšit přežívání žen. Genetické poradenství a testování je dostupné ve všech částech ČR (www.slg.cz), následná prevence by měla být u vysoce rizikových žen zajištěna v rámci komplexních onkologických center. Genetické testování indikuje genetik, neboť je nutná edukace pacientky, rozhodnutí o testování vhodných rizikových genů, stanovení postupu vyšetřování v rodině a zajištění správné interpretace výsledků, jak pozitivních, tak negativních, v kontextu celé rodinné anamnézy.... více
Related articlesOvarian Cancer Causes & the BRCA GeneWhat All Women Need to Know About the BRCA GeneCancer is making headlines AGAIN! More celebrities (and not only) afflicted by the big "C"The Jolie effect: Preventing ovarian cancer