Prohledat tento blog

Etiologie

Genetické a vrozené faktory 

Mutace supresorových genů |BRCA1,BRCA2 a genu  p53
Familiární výskyt karcinomu bez průkazu BRCA1,2 , mutace p53

Hormonální faktory 

Delší expozice  estrogenů

 • časná menarche
 • pozdní menopauza
 • první gravidita po 30. roce života
 • nuliparita
 • krátká laktace
 • dlouhodobé užívání estrogenů v rámci substituční léčby

Dietní faktory

 • obezita, nadměrná tuková zásoba ( vyšší podíl estrogenů z tukové tkáně konverzí z androgenních prekurzorů)
 • alkohol

Benigní změny prsu zvyšující riziko vzniku karcinomu prsu

 • duktální hyperplazie (relat. riziko vzniku 1,5x)*
 • atypická duktální hyperplazie  (relat. riziko vzniku 2x)*
 • atypická lobulární hyperplazie  (relat. riziko vzniku 4,5x)*
 • duktální karcinom in situ (DCis)
 • lobulární karcinom in situ(LCis)
 • zánět prsu
*Shaaban AM, Sloane JP, West CR, Moore FR, Jarvis C, Williams EMI, Foster CS: Histopathologic types of benign breast lesions and the risk of breast cancer. The American Journal of Surgical Pathology 2002: 26: 421-430.

Vlivy zevního prostředí

 • ionizující záření
 • pesticidy

Věk

Věková struktura pacientek


Nárůst mladších pacientek


V období  let 1995 -2004 onemocnělo počet pacientek:

40-44 let   2610
35-39 let   1174
30-34 let     482
25-29 let     171
20-24 let      29
15-19 let        2

V období  let 2004-2013 onemocnělo počet pacientek:


40-44 let    2737
35-39 let   1646
30-34 let      843
25-29 let      288
20-24 let       37
15-19 let         1

Věková struktura pacientek 

Prognostické a prediktivní faktoryvěk
charakteristika nádoru

Velikost nádoru                                             
 • tumor menším než 1 cm  frekvence uzlinových metastáz 10-20%                    
 • tumor menším než 1cm a bez uzlinových metastáz, 10-letý disease free survival rate 90%                                                            
               
Histologický typ                          
 • Klasický lobulární karcinom představuje asi 4% všech invazivních karcinomů a má  lepší prognozu než duktální karcinom                                                               
 • Čistý tubulární karcinom má velmi dobrou prognózu                          
 • Identifikace čistého mucinozního karcinomu znamená velmi dobrou prognozu(více než 90%) 
 • Medulární karcinom je vzácná varianta (asi 0,5%) a má zejména u pacientek bez postižení lymfatických uzlin excelentní prognózu                        
               
Stav axilárních uzlin                          
 • bez uzlinových metastáz, vznikne recidiva během 10 let u 20-30%, zatímco u pacientek s metastázou v axilární uzlině vznikne recidiva v 70% 
 • Mikrometastázy v axilárních uzlinách (podle definice jde o metastázy menší než 2mm) nezhoršují prognozu ve srovnání s karcinomem bez metastáz                       
                   
Standardizovaný patologický grade (IDC)
                   
Peritumorální vaskulární invaze


Biomarkery 
               
Stav hormonálních receptorů 

 • metastazující ca ER+,PR- horší prognóza než  ER+,PR+ viz zde          

                  
 HER 2                          
 • HER-2/neu je negativním prognostickým a prediktivním faktorem. HER-2/neu pozitivní karcinomy jsou resistentní k terapii methotrexátem a tamoxifenem, naopak lépe  reagují na léčbu doxorubicinem                        
                        
p53                           
 • p53 je užitečným prognostickým markerem u pacientek bez uzlinových metastáz overexprese p53 je spojena s horší prognozou karcinomu prsu, ale význam p53 ještě nebyl ověřen klinickými studiem                       
Ki-67                 
 • antigen vázaný na jádra buněk v buněčném cyklu, který chybí v G0 fázi. Monoklonální protilátka MIB1 detekuje Ki-67 antigen v rutinně zpracované formalinové tkáni zalité do parafinu,proliferační aktivita v karcinomu koreluje s gradem a s prognózouzdroj:MOU Brno,mamma.cz


Odkazy

Rizikové faktory

Silné
expozice v ionizujícím záření
nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi)
věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství)


rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky)
rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných)
karcinom prsu v osobní anamnéze
časný nástup menarche ( před 12. rokem života)
pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života)


Slabé
antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života)
hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron)
alkohol - max. žen postmenopaizálních s nadváhou 
zvýšený příjem tuků ve výživě


Anatomie prsu

Epidemilogie zahraničí

Incidence


Mortalita
Mammography Benefits Outweigh Harms: New European Data

English: Woman undergoing a mammogram of the r...
Mammography Benefits Outweigh Harms: New European DataEnhanced by Zemanta

Glycogen rich clear cell karcinom prsu

Poznámky  vzácný histologický typ karcinomu prsu  tvoří 1,4-3% všech případů karcinomu prsu obecně má špatnou prognózu prognóza se v...